Kalkulator punktów w rekrutacji na studia I stopnia

Aplikacja powstała w oparciu o zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowych zasad punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowanych przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, dostępne pod tym linkiem.

Zasady rekrutacji oraz lista przedmiotów kierunkowych dostępne tutaj.

Wszystkie aktualne terminy zostaną opublikowane tutaj.

Progi punktowe z poprzedniej rekrutacji opublikowane są tutaj.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy rekrutacja@up.poznan.pl


Rekrutacja w 4 krokach:

1) Zarejestrować się na stronie internetowej rekrutacji (link). Można to zrobić przed otrzymaniem wyników egzaminu maturalnego. Wyniki będzie można uzupełnić zgodnie z terminarzem (link).

2) Uiścić opłatę rekrutacyjną (osobno na każdy wybrany kierunek oraz formę studiów). Dane do przelewu znajdują się w zakładce płatności na koncie kandydata. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, w zakładce płatności zostanie dodana opłata rekrutacyjna.

3) Ogłoszenie wyników: zmiana statusów na kontach kandydatów oraz wywieszenie list rankingowych w formie wydrukowanej w budynku głównym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28).

4) Złożenie dokumentów zgodnie z wykazem (link) i terminarzem (link)
UWAGA! dokumenty składają wyłącznie kandydaci, którzy posiadają na swoim koncie status "zakwalifikowany do przyjęcia".
Jest możliwe przesłanie wymaganych dokumentów pocztą – decyduje data wpływu do Uczelni.
Adres do wysyłki: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.
Prosimy na kopercie napisać wydział, kierunek i tryb studiów.